Begränsad garanti 

Bellman & Symfon begränsad garanti

Denna garanti täcker produkter (vardera en ”Produkt”) tillverkade av Bellman & Symfon AB (”Bellman & Symfon”). Bellman & Symfon garanterar (”Begränsad garanti”) att Produkten är fri från defekter i material och tillverkning vid det ursprungliga köpet från en auktoriserad återförsäljare av slutanvändaren (”Kunden” eller ”du”).

Vad som omfattas av denna garanti

Alla defekter i material och tillverkning. Denna Begränsade garanti täcker endast Produktens funktioner under normal, avsedd användning i en miljö som anges i användarmanualen/garantimappen. Den täcker inte funktionsfel som beror på felaktig eller orimlig användning eller underhåll, t.ex. olycka, för mycket fukt, felaktig förpackning, åska, strömavbrott, försummelse, missbruk, obehörig demontering eller förorening, oavsett orsak, ändring eller modifiering som inte godkänts av Bellman & Symfon. Den Begränsade garantin är begränsad till reparation eller ersättning av Produkten efter Bellman & Symfons gottfinnande, och varken kostnader för transport, borttagning eller installation av en Produkt kommer att täckas av denna Begränsade garanti.

Garantins giltighetsperiod

Om inget annat uttryckligen anges i dokument som tillhandahålls i samband med köpet, är garantiperioden 24 månader för produkter * (exklusive batterier) såvida inte nationella bestämmelser anger annat. Garantiperioden startar när fakturan för produkten/produkterna ställs ut tull kunden. Garantiperioden upphör dock omedelbart om produkten är reparerad eller modifierad av personer/företag som inte är auktoriserade av Bellman & Symfon eller om serienumret har avlägsnats från produkten av någon anledning.

Vad Bellman & Symfon erbjuder

Om Bellman & Symfon mottar ett giltigt meddelande om en defekt produkt inom den giltiga garantiperioden och som täcks av Bellman & Symfons garanti, kommer Bellman & Symfon att efter eget gottfinnande, inom rimlig tid efter underrättandet av defekten att (a) reparera defekten utan kostnad med nya eller renoverade ersättningsdelar, (b) ersätta produkten eller (c) återbetala inköpskostnaden för produkten. Svarstiden kan variera i olika länder, och påverkas bland annat på tillgången till delar och transport. Alla ersatta defekta delar och komponenter ska tillfalla Bellman & Symfon. Bellman & Symfon har inget ansvar för reparation, ersättning eller återbetalning innan kunden har återlämnat den defekta produkten till den auktoriserade återförsäljaren. Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller i nyskick, så länge funktionaliteten är minst likvärdig med produkten som ersätts. Reparationer utom garantiperioden för den Begränsade garantin eller skador som inte täcks av denna garanti kommer endast att utföras efter ditt uttryckliga godkännande.

Hur du får hjälp

Om en produkt visar sig vara defekt ska du göra följande:

  1. Kontrollera användarmanualen för att identifiera och möjligen åtgärda problemet.
  2. Om problemet inte kan lösas med hjälp av användarmanualen, vänligen kontakta den auktoriserade återförsäljaren där Produkten köptes och beskriv felet.
  3. Vid behov ordnar den auktoriserade återförsäljaren med reparation eller utbyte av produkten, förutsatt att du kan visa upp fakturan från det ursprungliga inköpet för att styrka köpets datum och plats. Villkoren för en reparation eller ersättning gäller under leveransvillkoren som överenskommits mellan dig och den auktoriserade återförsäljaren i de fall som villkoren inte är uttryckligen omfattade av denna Begränsade garanti.

Om du skickar Produkten ansvarar varken Bellman & Symfon eller den auktoriserade återförsäljaren för eventuella skador som uppstår på Produkten under transporten.Därför rekommenderar vi alltid att du tar ur batterierna och använder originalförpackningen när du packar Produkten.

Andra rättigheter

Denna Begränsade garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Denna Begränsade garanti ger dig specifika rättigheter som gäller under angivna villkor. Du kan även ha andra lagstadgade rättigheter beroende på i vilken land du köpte Produkten. Denna Begränsade garanti påverkar inte sådana rättigheter och inskränker inte på några rättsmedel du kan ha rätt till enligt lag.

Begränsningar av Garanti och Ansvar

Bellman & Symfons maximala ansvar ska inte överstiga kundens inköpspris för produkten. Bellman & Symfon ska inte ansvara för några oavsiktliga skador som orsakats under brott mot någon uttryckt eller underförstådd garanti. Eventuell underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ändamål är begränsad till varaktigheten under ovanstående garantiperiod. Vidare täcker inte garantin force majeure-händelser som eld, översvämning, orkaner och tornador. Denna garanti kompletterar dina lagstadgade rättigheter som konsument. Bellman & Symfon ger ingen garanti, uttryckt eller underförstådd, skriftlig eller muntlig, inklusive garanti för säljbarhet eller lämplighet för något särskilt syfte, med avseende på batteriet. Denna garanti får bara ändras medelst undertecknande av båda parter. Garantiperioden upphör omedelbart om produkten är reparerad eller modifierad av personer/företag som inte är auktoriserade av Bellman & Symfon eller om serienumret är oläsbart eller har avlägsnats från produkten av någon anledning.

*Garantiperioden för tillbehöret nedan är 3 månader såvida inte nationella bestämmelser anger annat.
Art. No. BE9229 / BE9233 / BE9147 / BE9129 / BE9127 / BE9126 / BE9125 / BE9124 / BE9122 / BE9159 / BE9161 / BE9250 / BE9251 / BE1260 / BE9253 / B9199 / BE9200 / BE9075 / BE9023 / BE1270 / BE1271 / BE1272 / BE1520 / BE1510 / BE9026 / BE9175